شعبه ها

دریافت مسیر ها

آدرس و یا کد پستی خود را برای محاسبه مسیر پر کنیدتهران

شعبه 1
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 1
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 2
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 11
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 3
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 23
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 4
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 8
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

جنوب کشور

شعبه 5
سطح 2
قشم
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 6
سطح 2
کیش
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 7
سطح 2
بوشهر
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 8
سطح 2
یزد
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شمال کشور

شعبه 9
سطح 2
گیلان
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 10
سطح 2
ارومیه
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 11
سطح 2
مشهد
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 12
سطح 2
تبریز
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است